hotline          email-tu-van

Chương trình cộng đồng Du học - Việc làm - Định cư tại Canadaformdk

EXPRESS ENTRY

 •    
 • A. ĐƯƠNG ĐƠN CHÍNH
 • 3. Xét về khả năng ngoại ngữ
 • Reading
  Writing
  Listening
  Speaking
 • Reading
  Writing
  Listening
  Speaking
 • B. VỢ/CHỒNG ĐI THEO
 • Reading
  Writing
  Listening
  Speaking
 • C. YẾU TỐ CHUYỂN ĐỔI KỸ NĂNG
 • Từ CLB 7 trở lên cho tất cả các kỹ năng ngoại ngữ, một hoặc nhiều hơn các kỹ năng này dưới 9 Đạt điểm từ CLB 9 trở lên cho cả 4 kỹ năng ngoại ngữ
  Tốt nghiệp từ trung học trở xuống
  Tốt nghiệp chương trình sau trung học (khóa học có thời gian từ 1 năm trở lên)
  Tốt nghiệp từ 2 chương trình sau trung học trở lên và có ít nhất 1 chương trình trong đó có độ dài từ 3 năm trở lên
 • 1 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada Từ 2 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada
  Tốt nghiệp từ trung học trở xuống
  Tốt nghiệp chương trình sau trung học (khóa học có thời gian từ 1 năm trở lên
  Tốt nghiệp từ 2 chương trình sau trung học trở lên và có ít nhất 1 chương trình trong đó có độ dài từ 3 năm trở lên
 • Số năm kinh nghiệm làm việc ngoài Canada Từ CLB 7 trở lên cho tất cả các kỹ năng ngoại ngữ, một hoặc nhiều hơn các kỹ năng này dưới 9 Trình độ ngoại ngữ từ CLB 9 trở lên
  Không có kinh nghiệm
  Có 1 hoặc 2 năm kinh nghiệm
  Từ 3 năm kinh nghiệm trở lên.
 • Số năm kinh nghiệm làm việc ngoài Canada 1 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada Từ 2 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada trở lên
  Không có kinh nghiệm làm việc
  Có 1 hoặc 2 năm kinh nghiệm làm việc.
  Từ 3 năm kinh nghiệm làm việc trở lên.
 • Chứng chỉ hành nghề ngành nghề CLB từ 5 trở lên cho tất cả các kỹ năng ngoại ngữ, một hoặc nhiều hơn các kỹ năng này dưới 7 CLB từ 7 trở lên cho các 4 kỹ năng ngoại ngữ
  Có chứng chỉ hành nghề
 • D. ĐIỂM CỘNG

cuocsong


 • Logo-1
 • Logo-2
 • Logo-3
 • Logo-4
 • Logo-5
 • Logo-6
 • Logo-7
 • Logo-8
 • Logo-9
 • Logo-10
 • Logo-11
 • Logo-12
 • Logo-13